Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van i.k.c. De Marskramer!

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten, die uit de onderscheiden groepen worden gekozen. Zij overlegt met de directie en richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken. Elke maand is er een vergadering.
Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt (een deel van) de vergaderingen bijwonen om een indruk te krijgen van hoe wij vergaderen. Om u in te lichten, plaatsen we de beknopte agendapunten van de eerst volgende MR vergadering op deze pagina. Ook kunt u hier  achteraf een korte samenvatting lezen. Deze staan ook in de digitale Marskraam die maandelijks uitkomt.

Het mailadres van de MR is: mr@demarskramer.nl

De samenstelling van het schooljaar 2017-2018 is als volgt:
* Liesbeth Reijnen (ouder) - voorzitter                        * Metta Koops (ouder)
* Jenny Dik (leerkracht) - secretaris                             * Astrid Hommes (leerkracht)
* Miriam Dijk (leerkracht) - penningmeester             * Berry van der Ploeg (ouder)
* Femke Spandaw (leerkracht) - penningmeester     * Harjan Kalsbeek (ouder)

Ga naar de samenvatting van de onderstaande data:
* Oktober 2017
* September 2016
* Oktober 2016
* Januari 2017 ​​​​​​
* Mei 2017
* Juni 2017
* Februari 2018
* Maart 2018

Ga naar het jaarverslag 2016-2017

De laatste MRvergadering van dit schooljaar zal woensdag 11 juli plaatsvinden, maar zal geen reguliere vergadering worden. 

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van maandag 23 april 2018
* Mededelingen directie 
      -     The Leader in Me. Leiderschapsdag van 11 april
      -      Formatieplan. Toelichting
      -      Financieel jaarplan
* Verkiezingen. Tijdspad?
* Formatieplan
De volgende vergadering is op maandag 11 juni 2018

Nieuws van de MR
Tijdens de MR vergadering op 27 maart is er een voorzet gedaan op de formatie. Hier zal nog een besluit over worden gevormd de komende weken. Ook is er gesproken over de opendag die niet druk werd bezocht.
Op de opendag vertelden de leerlingen over de 7 gewoontes en wisten dit naar ouders over te brengen.

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 27 maart 2018
* Mededelingen directie

    -          The Leader in Me. Leiderschapsdag/open dag

    -          Formatie. Vooruitblik.
* Commissie voor verkiezingen.
    -          Lijst van aftreden.

* Formatie
De volgende vergadering is op dinsdag 24 april 2018 

Nieuws van de MR

De afgelopen MR vergadering, van 19 februari jl, was de eerste MR vergadering voor Marion op IKC De Marskramer. Er is gesproken over The Leader In Me. Eventueel worden er meer mensen uitgenodigd voor de Leiderschapsdag op woensdag 11 april. Het portfolio is in ontwikkeling. Heutink heeft een digitale versie en komt binnenkort meer informatie hierover geven. De plannen voor de open dag van woensdag 21 maart zijn besproken. Tenslotte is er gesproken over de formatie. We gaan terug in formatie. Marion is in gesprek hierover met Plateau.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van maandag 19 februari 2018
* Mededelingen directie. Kennismaking met Marion 
    -        The Leader in Me. Leiderschapsdag 
    -        Sollicitatiecommissie 
    -        Formatie 
 * Commissie verkiezingen
    -          Lijst van aftreden
* Financieel Jaarverslag MR 2016-2017
De volgende vergadering is op dinsdag 27 maart 2018


Donderdag 7 december zal geen reguliere vergadering plaatsvinden.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 8 november 2017
* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Verbouwing kinderopvang (IKC)

        - Financiële begroting
* Tijdpad BAC

* Financiële begroting

De volgende vergadering is op donderdag 7 december  


Nieuws van de MR
In de MR vergadering van 10 oktober 2017 is er gesproken over The Leader In Me. Het is duidelijk zichtbaar in de groepen. De directie is tevreden over de start van dit schooljaar. Tevens is er gesproken over de ontwikkelingen van de kinderopvang. De verbouwing hiervan zal na de herfstvakantie gereed zijn en zal er een open huis worden georganiseerd van de samenwerking tussen de kinderopvang, BSO en Spa.
Tenslotte is er gesproken over het MR jaarverslag en het financieel jaarverslag. Deze zullen binnenkort te lezen zijn op de website.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 10 oktober 2017
* Mededelingen directie
         - The Leader in Me
         - Start schooljaar 2017-2018
         - Verbouwing kinderopvang
* MR jaarverslag 2016-2017
* Financieel Jaarverslag MR 2016-2017

De volgende vergadering is op woensdag 8 november


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 7 september 2017
Dhr. P. Moltmaker is het eerste deel van de vergadering aanwezig.  
* Mededelingen directie

        - The Leader in Me.

        - Start schooljaar 2017-2018
* MR jaarverslag 2016-2017

De volgende vergadering is op dinsdag 10 oktober


Jaarverslag MR  2016 – 2017

Ook dit jaar heeft de MR gefunctioneerd met 8 leden.

De oudergeleding bestond uit: Liesbeth Reijnen (voorzitter), Ronald Akkerman, Harjan Kalsbeek en Berry van der Ploeg.

De teamgeleding bestond uit: Femke Spandaw (penningmeester), Miriam Dijk (penningmeester), Astrid Hommes en Jenny Dik (secretaris).

 
Er is dit jaar niemand naar de V.O.O. MR-startcursus geweest.

Jenny Dik is naar de V.O.O. voorlichting “Actuele wijzigingen in de W.M.S. (Wet MedezeggenSchap) geweest.

 

Omdat de leden, evenals vorig jaar, besloten hadden dat bij gewenste acties gekeken zou worden wie zich hiermee bezig zou houden, hebben drie werkgroepen een slapend bestaan geleid.

Het betreft de werkgroepen:

-          Huisvesting en Financiën

-          Onderwijs en Ontwikkeling

-          Personeel en Organisatie.

 

De werkgroep Public Relations is bemand door Femke Spandaw.

 

Ook dit jaar hebben de voorzitter en de secretaris voorafgaand aan elke MR-vergadering overleg met de directie gehad.

 

De MR heeft haar instemming/goedkeuring verleend aan:

-          Schooljaarplan 2016-2017

-          Formatieplan 2017-2018

-          Financiële begroting en activiteitenplan MR 2017-2018

-          Jaarverslag 2015-2016

-          Financieel Jaarverslag MR 2015-2016

-          Urenberekening 2017-2018

-          Jaarbegroting 2017-2018

-          Schoolgids 2017-2018

-          Aanpassingen School Ondersteunings Plan

-          Opbrengsten vrijwillige ouderbijdrage voor overblijfouders

-          Aanstelling Vinoth Lavan als gymvakleerkracht.

 

De verkiezingscommissie bestond uit Astrid Hommes, Berry van der Ploeg en Harjan Kalsbeek.

In de personeelsgeleding waren geen termijnen verstreken  en bestaat deze dus weer uit Miriam Dijk, Femke Spandaw, Astrid Hommes en Jenny Dik.

In de oudergeleding waren Liesbeth Reijnen en Roland Akkerman aftredend. Liesbeth stelde zich herkiesbaar, Roland niet; hij stelde zijn plek beschikbaar.

Behalve Liesbeth stelden zich nog twee ouders kandidaat voor de MR. Na de verkiezing bleek Liesbeth verkozen te zijn en Metta Koops het nieuwe lid in de oudergeleding.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de oudergeleding dus uit: Liesbeth Reijnen (voorzitter), Berry van der Ploeg, Harjan Kalsbeek en Metta Koops.

 

Nadat het team aan het begin van het schooljaar een aantal cursusdagen over de werkwijze van orthopedagoog Bart van Campen had gehad, heeft ook de MR een presentatie over deze werkwijze van Bart gehad.

 

De kinderopvang blijft gestaag groeien. In mei is de Aska onderdeel van Plateau geworden. Obs de Marskramer is ikc de Marskramer geworden.

 

De ontwikkelingen en de verdere implementatie van The Leader in Me in alle groepen werden in elke vergadering besproken. Ook bij de Leiderschapsdag en Ouderbedankdag + Fancyfair waren MR-leden aanwezig.

 

Directeur Lidi Buurman geeft in het voorjaar aan om over een half jaar, per 1-1-2018, te willen stoppen en met pensioen te gaan.

Afgesproken wordt dat in de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar algemeen directeur Paul Moltmaker uitgenodigd wordt om tot de samenstelling van een Benoemings Advies Commissie (BAC) te komen.

 

Ook dit jaar was de klus weer fors voor de directie om de formatie enigszins op peil te houden. De MR dacht mee in deze, wat uiteindelijk resulteerde in een goedgekeurd Formatieplan en de start van 14 groepen, waaronder ook combinatiegroepen, in het schooljaar 2017-2018.

 

We zullen het dalend leerlingaantal en alle gevolgen daarvan voor school goed blijven volgen en hierin positief blijven meedenken.

De MR zal zich ook komend schooljaar blijven ontwikkelen, zodat we de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel zo goed mogelijk kunnen behartigen.

 

September 2017,

Jenny Dik-Strijk, secretaris


Nieuws van de MR
The leader in me: besproken zijn de status van voorbereidingen van de   Leiderschapsdag en Ouder Bedank Middag
Formatie: blijft gehandhaafd zoals eerder aangegeven
Schoolgids 17/18; deze zal in volgende MR overleg voor instemming worden voorgelegd en besproken
MR Verkiezingen: het proces rond de verkiezingen is besproken en geevalueerd.
Schooljaarplan: is besproken en akkoord bevonden met de voorwaarde dat het Cultuur deel nog opgenomen zal worden.
Prikactie 27 juni: besproken of er reacties zijn binnengekomen en of er nog maatregelen genomen moeten worden.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van maandag 12 juni 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me. De Leiderschapsdag

        - Formatie

        - Schooljaarplan

        - Schoolgids 17/18
*  Verkiezingen

*  Schooljaarplan 
*  Schoolgids 2017-2018

* Financiële begroting Activiteitenplan MR 2017-2018 (Femke/Miriam)

De volgende vergadering is op woensdag 5 of 12 juli 2017. Deze start waarschijnlijk om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 18:30 uur.


 Nieuws van de MR
Er is in de vergadering van mei gesproken over: The leader in me, de formatie en de schoolgids 17/18.
Met betrekking tot de verkiezingen gaat alles volgens planning.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 9 mei 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatie

        - Schooljaarplan

        - Schoolgids 17/18
*  Verkiezingen; draaiboek

*  Schooljaarplan 
*  Schoolgids 2017-2018

De volgende vergadering is op maandag 12 juni 2017


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 6 april 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatie nieuwe schooljaar

        - Leiderschapsdag – 14 juni

        - IKC

        - Ouderavond groep 4
*  Verkiezingen

*  Formatie. Instemming 
*  Financieel jaarplan. Instemming

De volgende vergadering is op dinsdag 9 mei 2017


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 9 maart 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Jaarbegroting
*  Overzicht wijzigingen WMR per 1-1-2017

*  Jaarbegroting
*  Commissie voor verkiezingen. Lijst van aftreden

De volgende vergadering is op donderdag 6 april 2017  


Nieuws van de MR  

Ook in de MR geleding was de griep toegeslagen en waren we met een kleine groep. Daarom zijn een aantal zaken doorgeschoven zoals de Jaarbegroting en het kiezen van de leden die de aankomende MR verkiezing zullen organiseren. Wel hebben we het Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 kunnen goedkeuren en heeft de directie een aantal dingen kunnen mededelen en toelichten.

Lidi heeft kort verteld over de pilot die onze school gaat doen met I-Turn-IT. Dit is een nieuw bedrijf dat computerlessen op scholen verzorgd. In de provincie Groningen draait dit al met veel succes en nu zijn de Marskramer en de Valkenhorst de eerste scholen in Drenthe die mee gaan doen. Kinderen leren  bijvoorbeeld hoe ze veilig kunnen internetten, hoe ze makkelijk informatie kunnen vinden maar ook wat de functies zijn van alle knoppen op het toetsenbord. Wij zijn zeer enthousiast en zien hier een mooie kans voor onze school in. 

Ook is er gesproken over de geslaagde informatieavond: “Engels in de onderbouw”. Ook hier start de school met een pilot. Collega Marije geeft deze lessen.

Tot slot is er gepraat over de actie die de directie gestart is aan het begin van dit schooljaar. Samen met de  4 andere scholen in de Marsdijk wil zij de naschoolse activiteiten stevig neer zetten. Het doel is zo leerlingen kennis te laten maken met leerlingen van de andere scholen. Het blijkt namelijk dat 13-14 jarigen binnen de wijk nogal eens problemen met elkaar hebben. Er is dan strijd is tussen oud-leerlingen van de verschillende scholen en ook wordt er dan regelmatig vandalisme gepleegd. Dit willen ze zo, samen met de wijkagent, proberen te voorkomen door de kinderen eerder met elkaar in contact te brengen. De gemeente heeft aangegeven erg blij te zijn met deze aanpak op wijkniveau. Om een aantrekkelijk aanbod te krijgen zijn de groepen 6 en 7 al gevraagd wat ze graag zouden willen. In de komende periode worden ook de andere groepen naar hun wensen gevraagd.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 31 januari 2017 
* Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         - Jaarbegroting
         -  Bieb
         -  I-Turn- IT
         -  Vakantierooster
         -  Ouderavond Engels
         -  Ouderavond Bart van Campen
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016

* Overzicht wijzigingen WMR per 1-1-2017

* Jaarbegroting

* Commissie kiezen voor verkiezingen

De volgende vergadering is op donderdag 9 maart 2017.


Woensdag 7 december is er geen reguliere vergadering van de MR. 


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 9 november 2016  
* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Inspectierapport
*  Jenny is naar VOO voorlichting actuele wijzigingen in de WMS geweest op 1 november. 

*  Presentatie Bart van Campen op woensdag 7 december
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 
De volgende vergadering is op woensdag 7 december 2016.  


Nieuws van de MR

Op 11 oktober heeft de Medezeggenschapsraad weer vergaderd. 
De volgende punten zijn besproken:
* Leiderschapsdag: De afgelopen leiderschapsdag hebben meer dan 50 bezoekers onze school bezocht. Deze dag is goed verlopen. De bezoekers en leerlingen waren enthousiast. De kinderen gingen dieper op de stof van The Leader In Me in, dan de vorige leiderschapsdag.   
* Schooljaarplan 2016-2017: We hebben het schooljaarplan doorgenomen en hebben ermee ingestemd, mits er een aantal punten worden verduidelijkt. 
* Financieel jaarverslag: De penningmeesters van de MR, Miriam en Femke, ronden het jaarverslag af en nemen dit de volgende vergadering mee.  
* Continurooster: We hebben besproken hoe de zaken rondom het buiten spelen bij de middagpauze verloopt. De leerkrachten blijven met de overblijfkrachten is gesprek, zodat er voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk is wat er van wie verwacht wordt. Aangezien dit nieuw is, heeft het tijd nodig. 
De volgende MR vergadering is op woensdag 9 november. 


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 11 oktober 2016  
*  Mededelingen directie 
     - The Leader in Me. Leiderschapsdag van 6/10
     - Schooljaarplan 2016-2017 
     - Inspectierapport
*  Schooljaarplan 2016-2017 (Instemming) Evaluatie + beleidsvoornemens
*  Presentatie Bart van Campen. Info
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 
De volgende vergadering is op woensdag 9 november 2016  


Nieuws van de MR

Op 8 september was de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar. Berry van de Ploeg en Harjan Kalsbeek hebben opnieuw zitting  genomen in de MR. 

De volgende punten zijn besproken:
* Leiderschapsdag: Deze vindt plaats op 6 oktober. De voorbereiding is in volle gang. 
* Informatie avond: Dit jaar hebben we gekozen voor een andere organisatie. Er komt een centrale presentatie. Daarna kunnen de ouders naar de klassen voor informele vragen en beknopte informatie. Volgend jaar willen we hier ook leerlingen bij betrekken. 
* SWAMP: Zaterdag 10 september staan we met een Marskraam stand op het SWAMP. 
* Engels:  Marije Eijgelaar is in de zomervakantie twee weken naar Engeland geweest en heeft daar een cursus gevolgd. VVTO wordt in het beleidsplan opgenomen. In januari start er een pilot bij de kleuters. 
* Jaarverslag: Dit verslag is goedgekeurd. 
* Continurooster: Het is even wennen. De geluiden van leerkrachten en leerlingen zijn positief. 


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 8 september 2016  
* Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         - Schooljaarplan 2016-2017 
         - Continurooster/Jaarstart 
         - Engels
*  Schooljaarplan 2016-2017 (Evaluatie + beleidsvoornemens)
*  MR jaarverslag 2016-2017 bekijken 
De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 


Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!